سازه های فلزی جوشی : اجرای اسکلت فلزی جوشی به چه صورت است؟